Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Skawinie

 

Nawigacja


Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Samorządowego nr 3 w Skawinie

 

 1. Misja przedszkola

 

 • Nasze przedszkole jest placówką, w której każdy wychowanek :

 • Zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać zadaniom , jakie niesie
  w
  przyszłości pełnienie roli ucznia oraz młodego obywatela;

 • Pozna swoje mocne i słabe strony;

 • Rozwinie swoje talenty i zainteresowania muzyczne, plastyczne, taneczne, aktorskie;

 • Nauczy się społecznie akceptowanych zachowań oraz nawiązywania pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi;

 • Pozna tradycje swojego regionu i narodu;

 • Nauczy się prowadzenia zdrowego stylu życia i unikania zagrożeń;

 • Zdobędzie wiedzę przyrodniczą i ekologiczną.

 

 • Nasze Przedszkole pełni w równej mierze funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

 • Wspomaga wszechstronny rozwój każdego dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

 • Zapewnia dzieciom przyjazne, bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki, dostosowane do ich potrzeb rozwojowych.

 • Pomaga w rozwijaniu uzdolnień dzieci i kształtowaniu niezbędnych czynności intelektualnych.

 • Wspiera ich ciekawość, aktywność i samodzielność.

 • Dba o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci.

 • Promuje zachowania przyjazne przyrodzie i pro-ekologiczne.

 • Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej,

 • Rozwija kompetencje społeczne,

 • Promuje pozytywne zachowania i uczy odróżniania dobra od zła.

 • Rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

 • Ściśle współpracuje z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze.

 • Zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne kładąc nacisk na kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej .

 

 

 1. Wizja Przedszkola

 

Przedszkole wspierające wszechstronny rozwój dzieci, by były otwarte na świat, samodzielne, aktywne i twórcze, umiejące dbać o zdrowie i swoje bezpieczeństwo, szanujące przyrodę, przygotowane do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie
z trudnościami
, mające rozwinięte umiejętności społeczne.

 

Nasze dziecko (Absolwent Przedszkola):

 

 • jest radosne, otwarte na świat i ludzi,

 • jest kulturalne, koleżeńskie, nie zachowuje się agresywnie,

 • przestrzega reguł, jest uczciwe, nie kłamie, szanuje cudzą własność,

 • jest dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych,

 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, swoim mieście i regionie,

 • jest samodzielne, aktywne i twórcze,

 • potrafi rozwiązywać problemy,

 • potrafi współdziałać w zespole,

 • jest wrażliwe estetycznie,

 • dba o swoje zdrowie i akceptuje zdrowy styl życia,

 • chętnie uczestniczy w działaniach na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

WARUNKI DZIAŁALNOŚCI, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

 

 1. Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy. Funkcjonują zespoły zadaniowe .

 2. Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian zapewniających ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy , zaspokojenie potrzeb dzieci, rodziców i nauczycieli.

 3. Stworzone są doskonałe warunki do realizacji przyjętych programów
  oraz poszerzonej oferty zajęć .Sale przedszkolne wyposażone są
  w nowoczesny sprzęt, atrakcyjne zabawki, bogato wyposażone kąciki zainteresowań. Nauczyciele mają do dyspozycji bardzo bogatą bazę pomocy dydaktycznych oraz bibliotekę. Dobrze zagospodarowany teren przedszkolny sprzyja zabawom dzieci na powietrzu, pracom na działce przedszkolnej
  i prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 4. Wydzielone są pomieszczenia do prowadzenia ćwiczeń logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego.

 5. Dyrektor przedszkola oraz cała kadra i rodzice podejmują skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażeniowe przedszkola.

 

NASZE PRIORYTETY W PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ:

 • wdrażanie dzieci do czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
  i kulturalnych, utrzymywania ładu i porządku;

 • uczenie dzieci zachowań pro-zdrowotnych, zachęcanie do aktywności ruchowej;

 • obserwowanie i badanie przyrody, dążenie do tego, by dzieci ją rozumiały, kochały i szanowały, a także korzystały z jej zasobów dla własnego zdrowia
  i zaspokojenia potrzeb;

 • kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej wychowanków, a także poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej.

 • rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, uczenie porozumiewania się
  i współdziałania w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

 • prowadzenie planowego procesu wychowawczego opartego na wartościach: dobro, piękno, prawda, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyroda, ojczyzna

 • wykorzystywanie wartości wychowania przez sztukę, rozwijanie wypowiadania się dzieci poprzez muzykę, taniec, śpiew, sztuki plastyczne i małe formy teatralne;

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, doskonalenie kompetencji poznawczych wychowanków.

 

ZASADY JAKIMI KIERUJEMY SIĘ W PRACY Z DZIEĆMI

 

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek :

 • przestrzegania ustalonych norm współżycia w grupie;

 • sprzątania po zabawie;

 • poszanowania wspólnej własności, sprzętów i zabawek z których korzysta
  w przedszkolu;

 • poszanowania pracy innych osób ( dzieci i dorosłych);

 • przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa;

 • wywiązywania się z przydzielonych zadań;

 • okazywania szacunku rodzicom, opiekunom, osobom starszym, nauczycielom
  i innym pracownikom przedszkola;

 • dbania o swoje i innych zdrowie.

 

W przedszkolu, respektując prawa dziecka wychowankowie są wdrażani do:

 • aktywności, twórczości, eksperymentowania;

 • samodzielności w podejmowaniu zadań;

 • zaradności wobec sytuacji problemowych;

 • działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami;

 • poznawania swoich ograniczeń i możliwości;

 • tolerancji, otwartości wobec innych;

 • bycia z innymi i dla innych pomocnym;

 • przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu.

 

 

W procesie wychowania dzieci promowane są takie wartości jak:

 • rodzina ( miłość, radość, wrażliwość, spontaniczność );

 • humanizm (szacunek, godność własna);

 • tolerancja (zrozumienie, otwartość, szczerość);

 • mądrość (wiedza, zaradność);

 • patriotyzm (tradycja, szacunek, ojczyzna);

 • prawda (uczciwość, szczerość, sprawiedliwość);

 • samodzielność (wytrwałość);

 • bezpieczeństwo (zdrowie, higiena);

kreatywność (indywidualność, asertywność, praktycyzm).

 

Sukcesy i pozytywne zachowania dzieci są dostrzegane i wzmacniane poprzez nagrody takie jak :

 • pochwała indywidualna nauczyciela;

 • pochwała nauczyciela na forum grupy;

 • pochwała w obecności rodziców;

 • odznaka wzorowego przedszkolaka;

 • dyplom gratulacyjny dla rodziców;

 • pochwała przez dyrektora na szerszym forum.

 

Dzieci ponoszą konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad poprzez :

 

 • upomnienie ustne przez nauczyciela;

 • upomnienie na forum grupy;

 • odsunięcie od zabawy;

 • wykonanie zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego (np. rysunek);

 • rozmowa dyrektora przedszkola z dzieckiem;

 • rozmowa z dzieckiem w obecności rodziców;

 

Stosowanie upomnień i innych działań wychowawczych nie może naruszać godności osobistej dziecka. Każdy z wychowanków ma zapewnioną nietykalność.

 

 

METODY STOSOWANE W PRACY Z DZIEĆMI

 

Stosowane metody i formy pracy są odpowiednio dobrane, zróżnicowane, skuteczne, odpowiadają potrzebom dzieci i sprzyjają osiąganiu sukcesów rozwojowych i celów edukacyjnych .

 

Stosujemy metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

 1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,

 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,

 • metoda zadań stawianych dziecku,

 • metoda ćwiczeń utrwalających.

 1. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,

 • osobisty przykład nauczyciela,

 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

 1. Metody słowne:

 • rozmowy,

 • opowiadania,

 • zagadki,

 • objaśnienia i instrukcje,

 • sposoby społecznego porozumiewania się,

 • metody żywego słowa.

   

Ponadto wykorzystujemy nowatorskie metody pracy:

 

 • twórcze metody aktywności ruchowej: C. Orffa, Labana, Kniessów, W. Sherborne

 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,

 • metody aktywizujące,

 • metodę wprowadzenia w świat pisma - I. Majchrzak

 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,

 • techniki twórczego myślenia (metoda de Bono, burza mózgów,)

 • pedagogikę zabawy KLANZA

 • techniki relaksacyjne, bajko terapię, muzykoterapię,

 • techniki dramowe

 

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców i potrzebami indywidualnymi dzieci organizujemy zajęcia dodatkowe :

Bezpłatne – kółka zainteresowań : plastyczne, muzyczno-taneczne, regionalne, teatralne, religia, ćwiczenia logopedyczne

Dodatkowo płatne – język angielski, gimnastyka korekcyjna, taniec towarzyski, nauka pływania, ceramika,

 

Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

 

RZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

 

Lp.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia dyrektora

 1.  

Zanim będę uczniem”

E. Tokarska

J. Kopała

Edukacja Polska

PR/1/2009

 1.  

Skawina- mała Ojczyzna”

G. Frankowska
R. Pięta

program własny

PR/2/2009

 1.  

Program nauczania religii dla przedszkola

Ks. W. Kubik

s. Teresa Biłyk

T. Czarnecka

WAM

PR/3/2009

 1.  

Wesoły Miś”

M. Westenholz

program własny

PR/4/2009

 1.  

Program prowadzenia zajęć tanecznych z dziećmi w placówkach przedszkolnych

J. Guzowski

program własny

PR/6/2009

 1.  

Program gimnastyki korekcyjnej dla dzieci od 3 do 6 lat

A. Wątor

program własny

PR/7/2009

 1.  

Program nauczania języka angielskiego w przedszkolach

A. Studencka

M. Jaroszek

Prymus” Sp. z o.o.

PR/8/2009

 1.  

Piękna nasza Polska cała”

M. Ożóg

program własny

PR/1/2010

 1.  

Świat plastyki”

U. Adamczyk

program własny

PR1/2011

 

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

 

 • Wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców. Organizujemy imprezy, uroczystości, zajęcia otwarte, które pozwalają nam aktywnie i wspólnie spędzić czas, a także prezentować i upowszechniać informacje o ofercie zajęć
  i podejmowanych działaniach. Rodzice mogą obserwować swoje dzieci w działaniu
  i włączać się w różne aktywności

 • Promujemy w środowisku wartość wychowania przedszkolnego.

 • Wspieramy rodziców w wychowywaniu i edukacji ich dzieci.

 • Pozyskujemy i wykorzystujemy ich opinie na temat swojej pracy.

 • Zbieramy i wykorzystujemy informacje o losach naszych absolwentów
  do doskonalenia efektów nauczania i wychowania.

 • Rodzice współpracują z nami, współtworzą wizerunek przedszkola, znają potrzeby placówki, pomagają przedszkolu istnieć w środowisku lokalnym. Współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w wielu podejmowanych działaniach włączając się w organizację.

 • Podejmowana współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi
  w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dzieci, np. z Bibliotekami, z Muzeum Skawińskim, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, ze Strażą Miejską , Policją, Strażą Pożarną, Szkołą Muzyczną, Domem Kultury, Centrum Promocji Zdrowia, Stowarzyszeniem Inicjatyw ekologicznych

 • Dzieci, personel oraz rodzice uczestniczą w różnorodnych inicjatywach
  na rzecz środowiska biorąc czynny udział w akcjach charytatywnych (zbiórki PCK żywności dla ubogich, zbiórka żywności dla zwierząt w schroniskach, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Anioł na jeden dzień i inne)
  oraz akcjach na rzecz ochrony środowiska , takich jak akcja „Sprzątanie świata”
  czy selektywna zbiórka odpadów.

 

KALENDARZ IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

 

 • Powitanie Jesieni

 • akcja „Sprzątanie świata”,

 • Święto Drzewa,

 • Pasowanie na przedszkolaka

 • Andrzejki

 • Mikołajki

 • Powitanie Zimy

 • Wigilia Przedszkolna,

 • Jasełka

 • Bal karnawałowy,

 • Dzień Babci i Dziadka,

 • Powitanie Wiosny

 • Dzień Ziemi,

 • Dzień Mamy i Taty,

 • Dzień Dziecka – Dzień Sportu.

 

Organizowane są też inne, atrakcyjne imprezy wynikające z realizacji zadań rocznego planu pracy przedszkola, z inicjatywy nauczycieli, rodziców, instytucji itp.

Przedszkole promuje swoją działalność przez stronę internetową przedszkola, stronę internetową UMiG Skawina, portalach edukacyjnych oraz w gazetach lokalnych także uroczyste obchody Dnia Ziemi jako święta przedszkola. Aktywnie uczestniczy w różnych imprezach pro-zdrowotnych i pro-ekologicznych oraz organizuje gminne, międzyprzedszkolne konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej i konkursy wiedzy
o Skawinie.

 

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2011/2012–2013/2014:

 

 

 

 1. Wdrożenie nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu .

 2. Dostosowanie warunków w przedszkolu do pobytu dzieci 2,5 letnich. Przeszkolenie personelu obsługowego oraz nauczycieli w zakresie specyfiki pracy z dziećmi w tym wieku.

 3. Rozszerzenie współpracy z Muzeum Skawińskim. Wspólne planowanie
  i organizowanie działań edukacyjnych i imprez na rzecz przedszkola oraz środowiska.

 4. Doskonalenie działań w zakresie edukacji przyrodniczo-ekologicznej dzieci , stwarzanie możliwości podejmowania i inicjowania różnych form aktywności.

 5. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

MODYFIKACJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ (PRIORYTETÓW) NA Rok Szkolny  2013/2014:

 

 1. Wdrożenie nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu .
 2. Poszerzenie działań w zakresie promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców.
 3. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem. Wspólne planowanie i organizowanie działań edukacyjnych i imprez na rzecz przedszkola oraz środowiska przy współpracy z instytucjami, placówkami oświatowymi, fundacjami.
 4. Tworzenie warunków do rozwijania u dzieci pasji artystycznych poprzez wykorzystanie różnorodnych technik i form plastycznych w połączeniu muzyką, sztuką i literaturą.
 5. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych. Rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania w książkach informacji.
 6. Doskonalenie metod i form współpracy z rodzicami.