Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Skawinie

 

Nawigacja

Historia przedszkola Dzień dzisiejszy Koncepcja pracy przedszkola Statut Przedszkola Regulamin Przedszkola Program wychowawczy Program profilaktyczny

Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Samorządowego nr 3 w Skawinie

 

 

1.    Misja przedszkola

 • Nasze przedszkole jest placówką, w której  każdy wychowanek :
 • Zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać  zadaniom , jakie niesie w przyszłości pełnienie roli ucznia oraz młodego obywatela;
 • Pozna swoje mocne i  słabe strony;
 • Rozwinie swoje talenty i zainteresowania muzyczne, plastyczne, taneczne, aktorskie;
 • Nauczy się społecznie akceptowanych zachowań oraz nawiązywania pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi;
 • Pozna tradycje swojego regionu i narodu;
 • Nauczy się prowadzenia zdrowego stylu życia i unikania zagrożeń;
 • Zdobędzie wiedzę przyrodniczą i ekologiczną.

 

 • Nasze Przedszkole pełni w równej mierze funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
 • Wspomaga wszechstronny rozwój każdego dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 •  Zapewnia dzieciom przyjazne, bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki, dostosowane do ich potrzeb rozwojowych.
 • Pomaga w rozwijaniu uzdolnień dzieci i kształtowaniu niezbędnych czynności intelektualnych.
 •  Wspiera ich ciekawość, aktywność i samodzielność. 
 • Dba o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci.
 •  Promuje zachowania przyjazne przyrodzie i pro-ekologiczne.
 • Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej,
 • Rozwija kompetencje społeczne,
 • Promuje pozytywne zachowania i uczy odróżniania dobra od zła.
 • Rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 •   Ściśle współpracuje z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze.
 •  Zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne kładąc nacisk na kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej .

 

 

 1. Wizja Przedszkola

 

Przedszkole wspierające wszechstronny rozwój dzieci, by były otwarte na  świat, samodzielne,  aktywne i  twórcze, umiejące dbać o zdrowie i swoje bezpieczeństwo, szanujące przyrodę, przygotowane do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, mające rozwinięte umiejętności społeczne.

 

Nasze dziecko (Absolwent Przedszkola):

     

 • jest radosne, otwarte na świat i ludzi,
 • jest kulturalne, koleżeńskie, nie zachowuje się agresywnie,
 • przestrzega reguł, jest uczciwe, nie kłamie, szanuje cudzą własność,
 • jest dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, swoim mieście i regionie,
 • jest samodzielne, aktywne i twórcze,
 • potrafi rozwiązywać problemy,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest wrażliwe estetycznie,
 • dba o swoje zdrowie i akceptuje zdrowy styl życia,

      - chętnie uczestniczy w działaniach na rzecz środowiska przyrodniczego

          i społecznego,

 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

 

WARUNKI DZIAŁALNOŚCI, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

 

 1. Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy. Funkcjonują zespoły zadaniowe .
 2. Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian zapewniających ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy , zaspokojenie potrzeb dzieci, rodziców i nauczycieli.
 3. Stworzone są doskonałe warunki do realizacji przyjętych programów oraz poszerzonej oferty zajęć .Sale przedszkolne wyposażone są w nowoczesny sprzęt, atrakcyjne zabawki, bogato wyposażone kąciki zainteresowań. Nauczyciele mają do dyspozycji bogatą bazę pomocy  dydaktycznych oraz bibliotekę. Rozległy teren przy budynku przedszkola oraz sąsiadujący Park Miejski sprzyja zabawom dzieci na powietrzu, pracom na działce przedszkolnej i prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
 4. Dyrektor przedszkola oraz cała kadra i rodzice  podejmują działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażeniowe przedszkola.

 

 

NASZE PRIORYTETY W PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ:

 • prowadzenie planowego procesu wychowawczego opartego na wartościach: dobro, piękno, prawda, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyroda, ojczyzna
 • wdrażanie dzieci do czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, utrzymywania ładu i porządku;
 • rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, uczenie porozumiewania się  i współdziałania w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
 • zaspokajanie potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, doskonalenie kompetencji poznawczych wychowanków
 • uczenie dzieci zachowań pro-zdrowotnych, zachęcanie do aktywności ruchowej;
 • obserwowanie i badanie przyrody, dążenie do tego, by dzieci ją rozumiały, kochały i szanowały, a także korzystały z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb;
 • kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej wychowanków, a także poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej.
 • wykorzystywanie wartości wychowania przez sztukę, rozwijanie wypowiadania się dzieci poprzez muzykę, taniec,  śpiew, sztuki plastyczne i małe formy teatralne.

 

 

ZASADY JAKIMI KIERUJEMY SIĘ W PRACY Z DZIEĆMI

 

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek :

 • przestrzegania ustalonych norm współżycia w grupie;
 • sprzątania po zabawie;
 • poszanowania wspólnej własności, sprzętów i zabawek z których korzysta w przedszkolu;
 • poszanowania pracy innych osób ( dzieci i dorosłych);
 • przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa;
 • wywiązywania się z przydzielonych zadań;
 • okazywania szacunku rodzicom, opiekunom, osobom starszym, nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 • dbania o swoje zdrowie oraz innych.

 

 W przedszkolu, respektując prawa dziecka wychowankowie są wdrażani do:

 • samodzielności w podejmowaniu zadań;
 • przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu
 • aktywności, twórczości, eksperymentowania;
 • zaradności wobec sytuacji problemowych;
 • działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami;
 • poznawania swoich ograniczeń i możliwości;
 • tolerancji, otwartości wobec innych;
 • bycia z innymi i dla innych pomocnym.

 

 

W procesie wychowania dzieci promowane są takie wartości jak:

 • rodzina  ( miłość, radość, wrażliwość, spontaniczność );
 • bezpieczeństwo (zdrowie, higiena);
 • samodzielność  (wytrwałość);
 • mądrość  (wiedza, zaradność);
 • prawda   (uczciwość, szczerość, sprawiedliwość);
 • patriotyzm  (tradycja, szacunek, ojczyzna);
 • kreatywność  (indywidualność, asertywność, praktycyzm).
 • humanizm  (szacunek, godność własna);
 • tolerancja  (zrozumienie, otwartość, szczerość);

 

 

METODY STOSOWANE  W PRACY Z DZIEĆMI

 

Stosowane metody i formy pracy są odpowiednio dobrane, zróżnicowane, skuteczne, odpowiadają potrzebom dzieci i sprzyjają osiąganiu sukcesów rozwojowych i celów edukacyjnych .

 

Stosujemy metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

 1. Metody czynne:
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.
   
 1. Metody oglądowe:
 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
   
 1. Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

 

Ponadto wykorzystujemy nowatorskie metody pracy:

 

 • twórcze metody aktywności ruchowej: C. Orffa, Labana, Kniessów, W. Sherborne
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody aktywizujące,
 • metodę Webqwest
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
 • techniki twórczego myślenia (metoda de Bono, burza mózgów,)
 • pedagogikę zabawy KLANZA
 • techniki relaksacyjne, bajko terapię, muzykoterapię,
 • techniki dramowe

 

           ZAJĘCIA DODATKOWE

Zgodnie z  potrzebami rozwojowymi dzieci oraz zainteresowaniami organizujemy zajęcia dodatkowe :

– język angielski, gimnastyka korekcyjna, rytmika, terapia logopedyczna

– kółka zainteresowań :  plastyczne, orgiami, regionalne, teatralne.

 

Na wniosek rodziców dla dzieci spełniających obowiązek szkolny organizowane są zajęcia religii.

 

RZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

 

Ustalany jest na każdy rok szkolny i zatwierdzany przez Dyrektora.

 

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

 

 • Wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców. Organizujemy imprezy, uroczystości, zajęcia otwarte, które pozwalają nam aktywnie i wspólnie spędzić czas, a także prezentować i upowszechniać informacje o ofercie zajęć i podejmowanych działaniach. Rodzice mogą obserwować swoje dzieci w działaniu i włączać się w różne aktywności
 • Promujemy w środowisku wartość wychowania przedszkolnego.
 • Wspieramy rodziców w wychowywaniu i edukacji ich dzieci.
 • Pozyskujemy i wykorzystujemy ich opinie na temat swojej pracy.
 • Zbieramy i wykorzystujemy informacje o losach naszych absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania.
 • Rodzice współpracują z nami, współtworzą wizerunek przedszkola, znają potrzeby placówki, pomagają przedszkolu istnieć w środowisku lokalnym. Współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w wielu podejmowanych działaniach włączając się w organizację.
 • Podejmowana współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dzieci, np. z Multicentrum, Bibliotekami, z Muzeum Skawińskim, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, ze Strażą Miejską , Policją, Strażą Pożarną, Szkołą Muzyczną, Domem Kultury.
 • Dzieci, personel oraz rodzice uczestniczą w  różnorodnych inicjatywach na rzecz środowiska biorąc czynny udział w akcjach charytatywnych (zbiórki dla ubogich, zbiórka żywności dla zwierząt w schroniskach, Góra Grosza,) oraz akcjach na rzecz ochrony środowiska , takich jak akcja „Sprzątanie świata” czy selektywna zbiórka odpadów.

 

KALENDARZ STAŁYCH IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

 

 • Powitanie Jesieni
 • akcja „Sprzątanie świata”,
 • Święto Drzewa,
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Powitanie Zimy
 • Wigilia Przedszkolna,
 • Jasełka
 • Bal karnawałowy,
 • Dzień  Babci i Dziadka,
 • Powitanie Wiosny
 • Dzień Ziemi,
 • Dzień Mamy i Taty,
 • Dzień Dziecka – Dzień Sportu.

 

Organizowane są też inne, atrakcyjne imprezy wynikające z realizacji zadań rocznego planu pracy przedszkola, z inicjatywy nauczycieli, rodziców, instytucji itp.

Przedszkole promuje swoją działalność przez stronę internetową przedszkola, stronę internetową UMiG Skawina, stronę KO w Krakowie, portale edukacyjne. Aktywnie uczestniczy w różnych imprezach środowiskowych, konkursach plastycznych oraz organizuje gminne, międzyprzedszkolne konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej i konkursy wiedzy o Skawinie.

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2014/2015–2016/2017:

 

 1. Aktywna współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój mowy.
 2. Rozwijanie i kształtowanie postaw prozdrowotnych- propagowanie zdrowego stylu życia
 3. Wspomaganie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami.
 4. Pogłębianie wiedzy przyrodniczej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej.
 5. Rozwijanie zainteresowań i talentów artystycznych dzieci w zakresie śpiewu, tańca, plastyki.
 6. Doskonalenie systemu procedur i prawa wewnętrznego

 

 

Koncepcja pracy przyjęta Uchwałą 11/2014/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 3 w Skawinie z 11.09.2014